Program priorytetowy Moja elektrownia wiatrowa

Program skierowany jest do osób fizycznych (właścicieli budynków mieszkalnych/lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych) i oferuje finansowe wsparcie do zakupu i montażu przydomowej siłowni wiatrowej wraz z ewentualnym magazynem energii elektrycznej. Program będzie stanowił uzupełnienie względem programów finansujących instalacje fotowoltaiczne i możliwy będzie do wykorzystania w obszarach, gdzie występują korzystne uwarunkowania, a budowa instalacji fotowoltaicznych mocno ograniczona, bądź niemożliwa.

Jednocześnie Program jest odpowiedzią na docierające do NFOŚiGW sygnały o potrzebie przygotowania i wdrożenia mechanizmów wsparcia dla inwestycji z zakresu małych turbin wiatrowych.


Cel programu

Celem programu jest rozwój energetyki prosumenckiej w obszarze mikroelektrowni wiatrowych. Wsparcie zakupu i montażu przydomowej siłowni wiatrowej lub wsparcie zakupu i montażu przydomowej siłowni wiatrowej wraz z magazynem energii elektrycznej przyczyni się do wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii, pozwoli na wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej) oraz przyczyni się do propagowania odnawialnych źródeł energii.


Rodzaje przedsięwzięć

 • zakup i montaż mikroinstalacji wiatrowych dla potrzeb budynków mieszkalnych, służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy – turbina wiatrowa o zainstalowanej mocy elektrycznej nie mniejszej niż 1 kW oraz nie większej niż 20 kW wraz z osprzętem niezbędnym do prawidłowego działania mikroinstalacji;
 • zakup i montaż towarzyszących magazynów energii o pojemności co najmniej 2 kWh dla ww. mikroinstalacji

Budżet

Budżet na realizację celu programu wynosi do 400 000 000 zł,

w tym: dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 400 000 000 zł.
Realizowany ze środków Funduszu Modernizacyjnego

400 000 000 zł


Beneficjenci

 1. Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym:
  • wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, która ma zawartą umowę kompleksową (jest stroną tej umowy, a nie pełnomocnikiem) lub umowę sprzedaży energii regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, zlokalizowanej na budynkach mieszkalnych lub na terenie działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny, w przypadku mikroinstalacji on-grid;lub
  • wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, w mikroinstalacji zlokalizowanej na budynkach mieszkalnych lub na terenie działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny, w przypadku mikroinstalacji off-grid.
 2. Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze – w przypadku różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie (możliwość złożenia przedmiotowego oświadczenia dotyczy współmałżonków lub osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe).

Forma dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 30 tys. zł na jedną współfinansowaną mikroinstalację wiatrową o zainstalowanej mocy elektrycznej nie mniejszej niż 1 kW oraz nie większej niż 20 kW, lecz nie więcej niż 5 tys. zł/1 kW.

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17 tys. zł na jeden magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, lecz nie więcej niż 6 tys. zł/1 kWh.


Terminy i forma składania wniosków

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

Nie czekaj!

ikona formy składania wniosków

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 17.06.2024 r. do 31.12.2028 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. Pierwszy, nabór potrwa od 17.06.2024 r. do 16.06.2025 r. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (tzw. GWD)

Dokumenty dla programu priorytetowegoMoja Elektrownia Wiatrowa

dokumenty

 1. protokół odbioru końcowego;
 2. oświadczenia wnioskodawcy o posiadaniu zgód: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli – budynku/lokalu mieszkalnego – JEŚLI DOTYCZY;
 3. oświadczenie dotyczące nabywcy faktury – JEŚLI DOTYCZY;
 4. karta katalogowa generatora;
 5. zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej – JEŚLI DOTYCZY;
 6. faktura dokumentująca zakup i montaż mikroinstalacji wiatrowej wraz z niezbędnym osprzętem / faktura dokumentująca zakup i montaż mikroinstalacji wiatrowej wraz z niezbędnym osprzętem oraz magazynem energii;
 7. potwierdzenie dokonania płatności;
 8. pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie – JEŚLI DOTYCZY
ikona pobierania pliku
ikona dokumentu PDF

Program priorytetowy Moja Elektrownia Wiatrowa

ikona pobierania pliku
ikona dokumentu PDF

Regulamin naboru wniosków PP Moja Elektrownia Wiatrowa

ikona pobierania pliku
ikona dokumentu PDF

Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie

ikona pobierania pliku
ikona dokumentu PDF

Załącznik nr 2 do Programu – protokół odbioru

ikona pobierania pliku
ikona dokumentu PDF

Wzór oświadczenia o dokonaniu zapłaty

ikona pobierania pliku
ikona dokumentu PDF

Wzór oświadczenia o posiadaniu zgód współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli budynku

ikona pobierania pliku
ikona dokumentu PDF

Oświadczenie dotyczące nabywcy faktury

ikona pobierania pliku
ikona dokumentu PDF

Obowiązki informacyjne Beneficjenta

ikona pobierania pliku
ikona dokumentu PDF

Obowiązki informacyjne Beneficjenta – tabliczka

ikona pobierania pliku
ikona dokumentu PDF

Instrukcja oznakowania

ikona pobierania pliku
ikona dokumentu PDF

Księga identyfikacji wizualnej

ikona pobierania pliku
ikona archiwum

Logotypy

ikona pobierania pliku
ikona hiperłącza

Logotypy Moja Elektrownia Wiatrowa

ikona pobierania pliku
ikona dokumentu PDF

Wzór Pełnomocnictwa w PP Moja Elektrownia Wiatrowa

ikona pobierania pliku
ikona dokumentu PDF

Instrukcja składania wniosku w GWD w PP Moja Elektrownia Wiatrowa

ikona pobierania pliku
ikona dokumentu PDF

Instrukcja składania korekt i aktualizacji wniosków w GWD

Procedowanie wniosków

Etapy rozpatrywania wniosku:

Na poszczególne etapy rozpatrywania wniosku przewiduje się następującą liczbę dni roboczych NFOŚiGW:

 1. rejestracja wniosku o dofinansowanie w systemach informatycznych NFOŚIGW – do 3 dni od daty wpływu wniosku wysłanego przez Wnioskodawcę w GWD;
 2. ocena wniosku wg kryteriów dostępu i jakościowych – do 60 dni od daty rejestracji wniosku;
 3. w przypadku wniosku niezgodnego z programem priorytetowym odrzucenie go z dalszego postępowania – do 60 dni od daty rejestracji wniosku;
 4. jeżeli to konieczne, wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących informacji lub dokumentów wymaganych na etapie oceny wg kryteriów dostępu lub jakościowych – czas na dokonanie uzupełnienia do 10 dni od dnia otrzymania wezwania przez Wnioskodawcę.
 5. ponowna ocena wniosku wg kryteriów dostępu i jakościowych – do 10 dni od daty uzupełnienia wymaganych informacji/dokumentów;
 6. kontrola prawidłowości wykonania oceny wniosków wg kryteriów dostępu i jakościowych – do 20 dni od dnia zakończenia oceny wg kryteriów dostępu i jakościowych;
 7. poinformowanie Wnioskodawcy o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku – do 10 dni od daty oceny wniosku wg kryteriów dostępu i jakościowych;
 8. umieszczenie wniosku na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania – do 5 dni od poinformowania Wnioskodawcy o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku;
 9. podjęcie przez Zarząd NFOŚiGW uchwały o dofinansowaniu inwestycji – do 15 dni od umieszczenie wniosku na liście projektów zakwalifikowanych;
 10. zawiadomienie Wnioskodawcy o przyznaniu dotacji – do 5 dni od podjęcia przez Zarząd NFOŚiGW uchwały o dofinansowaniu inwestycji;
 11. zawarcie umowy o dofinansowaniu inwestycji, w sposób określony w § 11 ust. 2-9 – do 5 dni od zawiadomienia Wnioskodawcy o przyznaniu dotacji;
 12. wypłata dofinansowania – do 10 dni od zawarcia umowy o dofinansowaniu inwestycji.