Dobre praktyki

Co należy zrobić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie?

Od czego zacząć?

 • zapoznanie z Programem priorytetowym „Moja Elektrownia Wiatrowa”, Regulaminem naboru wniosków oraz drukami załączników

Etap I Analiza związana z lokalizacją inwestycji

 • zapoznanie z Programem priorytetowym „Moja Elektrownia Wiatrowa”, Regulaminem naboru wniosków oraz drukami załączników;
  • mapa wietrzności dostępna na stronie: globalwindatlas.info;
  • zapoznanie się z ogólną charakterystyką wietrzności w Polsce:

   [AMEW-PL – pierwszy cyfrowy Atlas małej energetyki wiatrowej dla Polski – Obserwator (imgw.pl)]

   mapa średniej prędkości wiatru w Polsce

   [https://cmm.imgw.pl/?page_id=29337]

  • Należy zwrócić uwagę, że na terenie Polski najkorzystniejsze warunki do budowy turbin wiatrowych występują na ok. 1/3 powierzchni kraju: na Pomorzu, Warmii i Mazurach, w centralnej Polsce, a także obszarze Szczecina i Bieszczad. Wszystkie okoliczne zabudowania, obecność lasów, naturalne pagórki i wgłębienia, będą zaburzały kierunek wiatru i zmniejszały jego prędkość – muszą więc zostać uwzględnione na etapie decyzji o inwestycji i podczas doboru turbiny.
  • przeprowadzenie analizy wietrzności, analizy topograficznej i badanie lokalnych warunków wiatrowych – pierwsze kroki przed podjęciem decyzji o lokalizacji elektrowni;

   UWAGA!

   • Ukształtowanie terenu (szorstkość) jest podstawowym czynnikiem, determinującym warunki wietrzne, a tym samym ilość produkowanej przez elektrownię energii.
   • Wpływ na produkcję energii elektrycznej z turbiny wiatrowej mają również występujące lokalnie pagórki, zadrzewienia, wysokie obiekty budowlane, gęstość zabudowy itp. Zaleca się montaż turbiny powyżej ww. przeszkód.
   • Ponadto mając w planach zastosowanie elektrowni wiatrowej należy pamiętać, że opłacalność inwestycji jest uzależniona od wielu czynników m.in. od panujących lokalnie warunków atmosferycznych oraz położenia geograficznego turbiny wiatrowej.
   • Najdogodniejsze warunki dla elektrowni wiatrowych występują na obszarach ze średnią prędkością wiatru wynoszącą co najmniej 4 m/s. Oczywiście należy pamiętać, że w jednym roku wieje bardziej w innym mniej.
   • Warto podkreślić, że nawet na terenach stosunkowo bezwietrznych, ze względu na ukształtowanie terenu, mogą wystąpić dobre warunki do montażu turbin. Mówimy tu m.in. o umiejscowieniu urządzenia w pobliżu prześwitu budynków, w których dochodzi do zwężenia strumienia i wzrostu prędkości wiatru. Opłacalność montażu w podobnych miejscach powinna zostać oceniona przez specjalistę, na podstawie rzeczywistych pomiarów (stacja pogodowa w miejscu realizacji inwestycji).
  • zapoznanie się z kalkulatorem oszczędności energii dostępnym na stronie NFOŚiGW, wykonanie uproszonych obliczeń oszczędności energii;

Etap II Analiza spełnienia wymogów Programu

 • sprawdzenie czy mogę być Beneficjentem Programu:
  • Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym:
   • wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, która ma zawartą umowę kompleksową (jest stroną tej umowy, a nie pełnomocnikiem) lub umowę sprzedaży energii regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, zlokalizowanej na budynkach lub na terenie działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny, w przypadku mikroinstalacji on-grid;
    lub
   • wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, w mikroinstalacji zlokalizowanej na budynkach mieszkalnych lub na terenie działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny, w przypadku mikroinstalacji off-grid.
  • Energia elektryczna z mikroinstalacji musi być wykorzystywana na potrzeby własne Wnioskodawcy, nie na potrzeby działalności gospodarczej;

Etap III Analiza wymogów prawnych

 • zdobycie wiedzy na temat wymogów prawnych dotyczących montażu mikroinstalacji wiatrowej:
  • sprawdzenie zapisów aktów prawa miejscowego, jeśli obowiązują na terenie lokalizacji inwestycji (w tym m.in. zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dot. zachowania ładu przestrzennego i walorów krajobrazowych, ochrony środowiska i przyrody, ochrony zdrowia);
 • uzyskanie pozwolenia na budowę, zgłoszenie – jeśli są wymagane prawem;
  • obecnie przydomowe elektrownie wiatrowe wymagają pozwolenia na budowę, jeśli posiadają trwale posadowiony fundament związany z gruntem. Należy pamiętać, że wysokość turbiny nie może być większa niż dopuszczona w miejscowym planie zagospodarowania terenu – jeśli dotyczy.
  • Jeżeli chcemy zamontować mikroturbinę na dachu, to mamy dwie możliwości:
   • do 3 m bez zgłoszenia
    Jeśli wybrane urządzenie nie powoduje zmiany parametrów użytkowych lub technicznych powstałego obiektu, jego montaż można prawnie określić jako instalację. Wówczas roboty nie wymagają ani zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę (dla konstrukcji nie wyższej niż 3 metry) lub wymagają zgłoszenia (dla turbin wyższych niż 3 metry).
   • 3 – 12 m na zgłoszenie
    Jeśli jednak w wyniku montażu ma nastąpić zmiana parametrów użytkowych, technicznych lub innych parametrów charakterystycznych powstałego obiektu, to roboty budowlane należy kwalifikować jako przebudowę lub rozbudowę. W takim przypadku konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.
    UWAGA!
    Z uwagi na brak w obecnie obowiązującym prawie szczegółowych wytycznych dot. małych turbin wiatrowych zaleca się przed przystąpieniem do montażu turbiny bez zgłoszenia uzyskać informację we właściwym Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, gdyż w zależności od wielkości turbiny, obciążenie konstrukcji dachu lub ścian budynku ciężarem nawet 200-300 kg turbiny może powodować zmiany parametrów użytkowych i technicznych budynku.

Etap IV Wybór turbiny

 • dobór mocy urządzenia:
  • w zależności od poboru energii w budynku/lokalu mieszkalnym,
  • w zależności od mocy posiadanych innych mikroinstalacji;
   • Uwaga!
    Przyłączenie elektrowni wiatrowej do sieci niczym się nie różni od przyłączenia instalacji fotowoltaicznej, istotne jest, by była to mikroinstalacja czyli instalacja do 50 kW. Należy pamiętać, że jeśli Wnioskodawca posiada instalację PV o mocy 10 kW i przyłączy dodatkowo turbinę wiatrową o mocy 10 kW, to moce te się sumują, aby wciąż był prosumentem i spełniał zapisy ustawy odnośnie mikroinstalacji, maksymalna przyłączona moc OZE nie może przekroczyć 50 kW.

    • w przypadku przyłączenia do sieci dystrybucyjnej mikroinstalacji z magazynem energii elektrycznej, do mocy zainstalowanej mikroinstalacji nie wlicza się mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej, o ile:
     • moc zainstalowana magazynu energii elektrycznej,
     • łączna moc możliwa do wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej przez mikroinstalację, z magazynem energii elektrycznej,
    • jest nie większa niż moc zainstalowana elektryczna mikroinstalacji.
    • Mikroturbiny wiatrowe nie umożliwiają całkowitego pokrycia zapotrzebowania gospodarstwa domowego na energię elektryczną bowiem ich praca zależy od panujących warunków, dlatego też w ramach programu jest możliwość dofinansowania również przydomowego magazynu energii elektrycznej.
 • Należy zwrócić uwagę na parametry techniczne planowanej do montażu turbiny wiatrowej, oprócz mocy samej turbiny, istotnymi kwestiami są parametry wibroakustyczne. Należy mieć na uwadze, że turbina będzie generowała hałas, wraz ze wzrostem prędkości wiatru wzrastać będzie moc akustyczna, co należy również uwzględnić podczas planowanego montażu:
  • Stosowne rozporządzenie określające dopuszczalne poziomy hałasu na terenie zabudowanym w dzień i w nocy określa: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
  • Ze względu na oddziaływanie wibracji również należy dobrze zaplanować miejsce posadowienia turbiny.
  • wybór rodzaju turbiny (pionowa lub pozioma) w zależności od warunków wiatrowych w danej lokalizacji, warunków montażu itp.;
  • wybór metody montażu turbiny (w zależności od rodzaj budynku, lokalizacji i wielkości turbiny):
   • na dachu,
   • na ścianie,
   • na gruncie;
  • sprawdzenie okresu gwarancji na urządzenia oraz rękojmi jakie udziela firma montująca mikroinstalację wiatrową – zaleca się negocjowanie 5-letniego okresu rękojmi (zgodnie z Programem Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji mikroinstalacji oraz innych dofinansowanych urządzeń przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania, niedotrzymanie tego warunku może powodować konieczność zwrotu dotacji);
  • sprawdzenie oferty serwisowania oraz konserwowania urządzeń przez firmę (w celu zachowania gwarancji urządzenie musi być serwisowane zgodnie z wymogami producenta);
  • zasięgnięcie wiedzy w oddziale Operatora Sieci Energetycznej odnośnie warunków podłączenia mikroinstalacji wiatrowej do sieci;
  • sprawdzenie kart katalogowych i specyfikacji technicznych urządzeń (zweryfikowanie mocy, sprawności, zakresu prędkości wiatru określonych przez producenta);
  • zwrócenie uwagi na certyfikaty urządzeń (np. znak CE)

   Uwaga!

   Znak CE (Conformité Européenne) umieszczany na produktach informuje, że ich producent deklaruje, że oznakowany wyrób spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej (UE)  nie mylić ze znakiem CE oznaczającym China Export.

  • podpisanie umowy z wykonawcą mikroinstalacji;
  • montaż instalacji (urządzenia muszą być nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem montażu);
 • Przykładowa turbina wiatrowa składa się m.in. z następujących elementów:
  • generator turbiny;
  • inwerter  – kluczowe jest zastosowanie odpowiedniego inwertera dedykowanego dla instalacji wiatrowej (zmienne napięcie i prąd);
  • kontroler – steruje rezystorem hamującym i zapobiega rozbiegowi turbiny przy zbyt mocnym wietrze. Dba również o optymalną pracę turbiny przy niskich prędkościach wiatru. Zaawansowane kontrolery mają możliwość odczytu temperatury uzwojenia, możliwości sterowania wbudowanym mechanicznym hamulcem bezpieczeństwa jak również kątem natarcia łopat;
  • rezystor hamujący;
  • magazyn energii.

Etap V Złożenie wniosku

 • skompletowanie wymaganych załączników do wniosku;
  • protokół odbioru końcowego – załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego „Moja Elektrownia Wiatrowa”;
  • oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu zgód: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli budynku/lokalu mieszkalnego – jeśli dotyczy;
  • oświadczenie dotyczące nabywcy wskazanego na fakturze – jeśli dotyczy;
  • karta katalogowa generatora;
  • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej – jeśli dotyczy;
  • faktura dokumentująca zakup i montaż mikroinstalacji wiatrowej wraz z niezbędnym osprzętem / faktura dokumentująca zakup i montaż mikroinstalacji wiatrowej wraz z niezbędnym osprzętem oraz magazynem energii;
  • potwierdzenie dokonania płatności;
 • założenie konta w Generatorze wniosków o dofinansowanie (GWD);
 • wypełnienie i złożenie wniosku o dofinansowanie w GWD wraz wymaganymi załącznikami;