Deklaracja dostępności

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej programu priorytetowego „Moja Elektrownia Wiatrowa” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://mojaelektrowniawiatrowa.gov.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów portalu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne cyfrowo z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą z zewnętrznych źródeł,
 • niektóre dokumenty stanowiące załączniki do pobrania (np. wykazy, broszury itp.) są niedostępne cyfrowo i będą sukcesywnie poprawiane,
 • niektóre filmy zamieszczone na stronie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,
 • dokumenty lub prezentacje mają charakter archiwalny i zostały opublikowane przed 23.09.2018 r. a ich zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań.

Status pod względem zgodności z ustawą

Data sporządzenia deklaracji:

Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez NFOŚiGW.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres: dostepnosc@nfosigw.gov.pl.

Osobą kontaktową jest Agnieszka Janicka‐Struska: agnieszka.janicka-struska@nfosigw.gov.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 22–45–90–251.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy użytkownik ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej https://mojaelektrowniawiatrowa.gov.pl/ lub jakiegoś jej elementu, a także może zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. W takim żądaniu prosimy o podanie:

 • swojego imienia i nazwiska,
 • swoich danych kontaktowych,
 • dokładnego adres podstrony, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść opisu, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby najlepszy według osoby występującej z żądaniem.
 • Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić najbardziej dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. NFOŚiGW zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu, z powodów obiektywnych, nie będzie możliwe, NFOŚiGW niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten, zgodnie z przepisami, nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia otrzymania wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, NFOŚiGW zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy NFOŚiGW odmówiłby realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, każdy wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury wnoszący żądanie można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie, link poniżej:
https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

 • Do obiektu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02–673 Warszawa, można dojechać samodzielnie samochodem lub środkami komunikacji publicznej.
 • Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: linia nr 136: przystanek Konstruktorska 01 i 06, linia 138: przystanek Konstruktorska 01 i 02, dojazd tramwajem linii nr 17, 18 i 31: przystanek Konstruktorska 03 i 04.
 • Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Najłatwiej dotrzeć do wejścia głównego budynku NFOŚiGW od strony ul. Konstruktorskiej, chodniki prowadzące do budynku nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Konstruktorskiej oznaczone cyframi 1a i 3a. Przy obu wejściach znajdują się podjazdy dla wózków. Do obu wejść prowadzą też schody. Dla gości przeznaczone jest wejście 3a gdzie znajduje się recepcja główna. Najbardziej przyjaznym wejściem dla osób ze szczególnymi potrzebami jest wejście do budynku 1A, gdzie istnieje możliwość pozostawienia lub złożenia korespondencji oraz zapewnienia asysty przez pracowników recepcji NFOŚiGW przy wejściu do budynku lub skorzystania z wózków będących na wyposażeniu recepcji po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 22-45-90-500. Dalsze przejścia zabezpieczone są bramkami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Drzwi wejściowe do gmachu są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Dla osób poruszających się na wózkach i niewidomych dostępne są windy oznaczone pismem punktowym alfabetem Braille’a. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynków w bliskiej odległości recepcji oraz na poziomie I piętra na wprost bramek. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku znajdują się materace ewakuacyjne, które wspomagają koordynatorów ewakuacji w transporcie osoby ze szczególnymi potrzebami w przypadku konieczności ewakuacji z budynków. Recepcja główna jest wyposażona w pętlę indukcyjną wspomagającą osoby słabosłyszące. Ponadto pracownicy recepcji udzielają informacji o rozkładzie pomieszczeń NFOŚiGW, a dodatkowo na ekranie infokiosku udostępniona jest wizualna wersja informacji o rozlokowaniu i funkcjach pomieszczeń w budynkach.

Poruszanie się po budynkach NFOŚiGW

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa w NFOŚiGW goście i interesanci nie poruszają się po budynku samodzielnie. Zawsze towarzyszą im osoby zapraszające lub prowadzące sprawy, zapewniając możliwość dotarcia do właściwych pomieszczeń oraz niezbędne wsparcie.

Dostępność w procesie rekrutacji

Do składania aplikacji zachęcamy osoby ze szczególnymi potrzebami – jesteśmy otwarci na osoby z niepełnosprawnościami. Podczas procesu rekrutacji:

 • udostępniamy elektroniczny formularz do składania aplikacji
 • umożliwiamy korzystanie z własnych urządzeń i rozwiązań dostosowanych do potrzeb
 • zapewniamy pętle indukcyjne
 • dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np. większa czcionka w materiałach drukowanych)
 • umożliwiamy korzystanie z tłumacza migowego
 • realizujemy poszczególne etapy naboru w formule online

Jeżeli masz potrzeby w tym zakresie skontaktuj się z nami już na etapie składania aplikacji – chętnie Ci pomożemy.

Wniosek o zapewnienie dostępności w NFOŚiGW

Przygotuj dane niezbędne do złożenia wniosku:

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twoje dane kontaktowe – w zależności od tego, jak chcesz, aby NFOŚiGW się z tobą kontaktował: na przykład numer telefonu, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej,
 • Informacja o tym, dlaczego potrzebujesz skorzystać z usługi NFOŚiGW,
 • Informacja o tym, dlaczego jest ci trudno to zrobić.
 • Jeśli jesteś przedstawicielem ustawowym (np. rodzicem lub opiekunem prawnym), przygotuj dokumenty, które to potwierdzają.
 • Możesz zaproponować, w jaki sposób NFOŚiGW ma być dla ciebie dostępny.
 • Jeśli chcesz otrzymać potwierdzenie przyjęcia wniosku, przygotuj także adres e mail.

Wybierz sposób złożenia wniosku: