2024-06-13

Start Programu „Moja Elektrownia Wiatrowa”

Logotyp Moja Elektrownia Wiatrowa

W dniu 17.06.2024 r. uruchomiony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Moja Elektrownia Wiatrowa” realizowanego ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego.

Program skierowany jest do odbiorców indywidualnych i ma na celu udzielenie dofinansowania do zakupu i montażu mikroinstalacji wiatrowych wraz z ewentualnymi magazynami energii. Program będzie stanowił uzupełnienie względem programów finansujących instalacje fotowoltaiczne i możliwy będzie do wykorzystania w obszarach, gdzie występują korzystne uwarunkowania, a budowa instalacji fotowoltaicznych mocno ograniczona, bądź niemożliwa. Zastosowanie mikroturbiny wiatrowej i magazynu energii elektrycznej pozwoli na efektywne wykorzystywanie wytworzonej energii na potrzeby własne.

Program będzie stanowił bodziec do rozwoju rynku i poszerzenia oferty w zakresie mikroelektrowni wiatrowych dla osób fizycznych. Chcielibyśmy, aby przedmiotowe wsparcie przyczyniło się do dalszego wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii oraz pozwoliło na wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej – poprzez jej magazynowanie.

Pierwszy nabór wniosków w formie dotacji prowadzony jest w trybie ciągłym do dnia 16.06.2025 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji, wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl.

Kontakt w sprawie naboru wniosków:

Informacji o programie Moja Elektrownia Wiatrowa udzielają Doradcy Energetyczni w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Można skontaktować się z nami również poprzez adres e-mail:

mojaelektrowniawiatrowa@nfosigw.gov.pl